Wakasensei Kenta Shimizu in Vladivostok
Wakasensei Kenta Shimizu in Vladivostok
Teacher
Kenta Shimizu Dojocho
Start
Nov. 20, 2015 (Fri)
End
Nov. 21, 2015 (Sat)
Location
Vladivostok, Vladivostok, Russia